Kwaliteitsindicatoren

In het Mariaziekenhuis wordt de kwaliteit gemeten met indicatoren. Een indicator meet een welbepaald onderdeel van de kwaliteit en drukt dit uit in een cijfer. Vervolgens bepalen we of er stappen ondernomen moeten worden die tot kwaliteitsverbetering leiden.

We nemen deel aan kwaliteitsinitiatieven die extern opgestart zijn. Zo volgt het Mariaziekenhuis kwaliteitsindicatoren op van de Federale Raad Voor de Kwaliteit van de Verpleegkundige Activiteit, het Vlaams Ziekenhuisnetwerk en het Vlaams Indicatoren Project (VIP²). Door deel te nemen aan deze initiatieven kunnen we onze kwaliteitsresultaten vergelijken met andere Vlaamse ziekenhuizen.

Vlaams indicatorenproject (VIP²)

Wij participeren vrijwillig en volledig aan het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²). Dit is een project waarbij de ziekenhuissector (de Vlaamse vereniging van hoofdartsen en de ziekenhuiskoepel Zorgnet en ICURO) samen met de Vlaamse Overheid stappen onderneemt om de kwaliteit te meten en transparant te maken.

Resultaten die actueel bekend zijn, worden op de website van het Vlaams Indicatoren Project kenbaar gemaakt: www.zorgkwaliteit.be

Resultaten

 • Patiëntenervaringen
  • Websitebeoordeling
   Staat er op de website van het Mariaziekenhuis patiëntgerichte informatie die relevent en gemakkelijk vindbaar is voor patiënten?
  • Patiëntenbevraging
   Hoe tevreden zijn patiënten over de zorgen die verleend worden in het Mariaziekenhuis? In welke mate zouden patiënten het Mariaziekenhuis aanbevelen en welk cijfer geeft men aan het Mariaziekenhuis?
    
 • Ziekenhuisbrede indicatoren
  • Checklijst Veilige heelkunde
   Hoeveel procent van de uit te voeren controles worden uitgevoerd voor, tijdens en na een chirurgische ingreep?
  • Handhygiëne
   Hoeveel procent van de zorgverleners in het Mariaziekenhuis voldoet aan de basisvereisten voor een goede handhygiëne?
  • Volledigheid geneesmiddelenvoorschrift
   Hoeveel procent van de geneesmiddelenvoorschriften in het Mariaziekenhuis is volledig en bevat alle informatie die nodig is om een correcte aflevering en toediening mogelijk te maken?
  • Patiëntidentificatie
   Hoeveel procent van de patiënten in het Mariaziekenhuis draagt een identificatiebandje met alle vereiste en correcte gegevens er op?
    
 • Domeinspecifieke indicatoren
  • Borstkanker
   Kwaliteitsindicatoren i.v.m. de diagnose, behandeling en overleving bij borstkanker worden in kaart gebracht.
  • Rectumkanker
   Kwaliteitsindicatoren over de overleving bij patiënten met rectumkanker en patiënten met rectumkanker die een chirurgische ingreep hebben ondergaan.

Vlaams indicatorenproject Geestelijke Gezondheidszorg (VIP² GGZ)

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP² GGZ) meet aspecten van de kwaliteit van zorg in de voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg. Psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, mobiele equipes, revalidatiecentra voor drughulpverlening, psychosociale revalidatiecentra en centra ambulante revalidatie kunnen aan de hand van kwaliteitsindicatoren aspecten van hun kwaliteit van zorg meten. Die metingen leveren nuttige informatie op voor de zorgverleners en de zorgvoorzieningen zelf, voor verwijzers, voor de overheid, voor het brede publiek en voor de patiënt.

 • De voorzieningen kunnen die onderdelen van hun kwaliteit nauwgezet opvolgen en met elkaar vergelijken: op welke punten scoren ze goed, op welke minder. Dat is een stimulans om te verbeteren en van elkaar te leren. Het maakt duidelijk waar er marge tot verbetering zit en het helpt om keuzes te maken bij het inzetten van de beschikbare middelen.
 • Zowel voor de overheid als voor de patiënt /cliënt/burger/zorgverleners/… zijn de kwaliteitsindicatoren een bron van informatie over hoe het met de kwaliteit in de GGZ-sector in zijn geheel of in een bepaalde voorziening gesteld is.

Vlaamse Patiënten Peiling GGZ

Het Mariaziekenhuis neemt sinds 2017 deel aan de Vlaamse Patiënten Peiling GGZ. Dit is een patiënttevredenheidsmeting ontworpen door het Vlaams Patiënten Platform gericht op patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg. De resultaten reflecteren hoe tevreden patiënten zijn over verschillende aspecten van de zorgverlening en van de dienstverlening die ze hebben ervaren.

Deze resultaten zijn nog niet publiek beschikbaar gesteld op www.zorgkwaliteit.be. Eenmaal de resultaten beschikbaar zijn, vindt u deze hier terug.